Atkritumu savākšanas laukumu adreses

Par mums

SIA “Eco System” mērķis ir attīstīt un nodrošināt kvalitatīvu videi kaitīgo preču (VKP) atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas sistēmu, kas piedāvātu saviem līgumpartneriem atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa nomaksas par visu veidu riepām un svina akumulatoriem.

Aicinām būt atbildīgam VKP biznesa pārstāvim!

Mūsu darbības galvenais mērķis ir, ar atkritumu apsaimniekošanu saistīto videi kaitīgo produktu ražotāju un importētāju saistību izpilde atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem, Latvijas Republikas likumdošanai un citiem tiesību aktiem.
Uzticot mums savu VKP atkritumu apsaimniekošanu – jūs būsiet pārliecināti, ka atkritumi tiks apsaimniekoti, saskaņā ar Latvijas likumiem, kā arī citām prasībām!

Nodrošināsim un attīstīsim ražotāja atbildības principus kopā!

Mūsu Ražotāju atbildības sistēma ir izveidota pamatojoties uz Ministru kabineta 03.02.2021. noteikumu Nr.64 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”, prasībām.

SIA “Eco System”
Dibinātāji un Dalībnieki:
UAB “Ecomodus” = 51%
SIA “ULTIMATE TRADING” = 49%

Nodokļa maksātāju skaits, kuri ir noslēguši līgumus par piedalīšanos ražotāja paplašinātās atbildības sistēmā: 1

Līgumpartneru maksa par piedalīšanos ražotāja paplašinātās atbildības sistēmā: sazinies ar mums

Visu līgumpartneru atlase, kuri nodrošina VKP attiecīgā veida atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, reģenerācijai vai pārstrādei, tiek veikta pēc sekojošas procedūras:

 1. Visiem komersantiem, kuri nodoršina VKP atkritumu apsaimniekošanu, jāatbilst Latvijas republikas normatīvo aktu prasībām:
  • Ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 134 https://likumi.lv/ta/id/321333-finansu-nodrosinajuma-piemerosanas-kartiba-atkritumu-apsaimniekosanas-darbibam
  • Ir spēkā esoša/-as atkritumu apsaimniekošanas atļauja, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām. https://likumi.lv/ta/id/221378-atkritumu-apsaimniekosanas-likums
  • Ir reģistrēti Atkritumu Pārvadājumu Uzskaites Sistēmā ( APUS ), un visi pārvadājumi LR teritorijā, izvesti no LR teritorijas vai ievesti LR teritorijā, tiek reģistrēti un saskaņoti APUS sistēmā.
  • Tiek veikta ikgadējā statistikas pārskata 3 – Atkritumi iesniegšana, atbilstoši Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumu Nr. 271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām”. https://likumi.lv/ta/id/291027?&search=on
  • Ja atkritumu tiek savākti vai nodoti citiem Atkritumu apsaimniekošanas operatoriem LR teritorijā, jābūt spēkā esošam līgumam vai vienošanās.
  • Ja atkritumi tok nodoti tālākai pārstrādei ārpus LR teritorijas, ir jābūt spēkā esošam līgumam vai vienošanās, jāievēro pārrobežu sūtījumu procedūra ( ANNEX VII ), ārpus LR teritorijas atkritumu apsaimniekošanas partnerim ir jābūt atbilstošai spēkā esošai atkritumu apsaimniekošanas vai reģenerācijas atļaujai un jābūt reģistrētai VVD.

Sazinies ar mums